Aglomeracije Kali – Preko i Ugljan “teške” 156 milijuna kuna

Aglomeracije Kali – Preko i Ugljan “teške” 156 milijuna kuna

PREKO – U vijećnici Općine Preko predstavljen je projekt, odnosno trenutačni stadij projekta Aglomeracija Kali – Preko, koji je službeno počeo potpisivanjem partnerskog ugovora u ožujku ove godine.  

Berislav Bohatka, viši projektant u Viafactumu iz Biograda, i Janez Krumpak, ekonomist iz S konzulta iz Ljubljane, prezentirali su vodećim ljudima općina Preko i Kali te predstavnicima Hrvatskih voda i komunalnih tvrtki Otok Ugljan, Obala i parkovi i Hripa d.o.o. sva dosad obrađena poglavlja – analizu postojećeg stanja vodoopskrbe i odvodnje, analizu potreba za vodom i određivanje kapaciteta uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV), analizu vodoopskrbnih sustava prema IWA metodologiji, definiranje konačnih aglomeracija, varijantna koncepcijska rješenja odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, opcijsku analizu varijanti te preliminarnu analizu troškova i koristi za odabranu varijantu.

Na otoku su definirane dvije aglomeracije veće od 2000 ES (ekvivalent stanovnik): aglomeracija Kali – Preko i aglomeracija Ugljan. Odabrana varijanta odvodnje i pročišćavanja podrazumijeva spajanje sustava odvodnje općina Kali i Preko (bez mjesta Ugljan) i transport prikupljenih otpadnih voda na zajednički uređaj za pročišćavanje UPOV Kali – Preko drugog stupnja pročišćavanja u Sutomišćici. Otpadne vode aglomeracije Ugljan pročišćavaju se na vlastitom uređaju UPOV Ugljan prethodnog stupnja pročišćavanja u Sušici. Investicija za aglomeracije Kali – Preko i Ugljan ukupno se, uključujući nepredviđene troškove, procjenjuje na 156,795.760 kuna, rekao je Bohatka.

Pojasnio je probleme oko opravdanosti priključenja velikih gospodarskih potrošača Kali Tune, Nauta Lamjane i Cromarisa na sustav javne odvodnje kroz kohezijski fond Europske unije te mogućnost da gospodarski potrošači sami financiraju kolektore. Ali, kako je naglasio, pitanje je žele li veliki potrošači biti spojeni na sustav javne odvodnje budući da to povlači eventualna dodatna pročišćavanja zagađenijih tehnoloških otpadnih voda kako to zahtijeva Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda. Stoga su zatražene važeće vodopravne dozvole i uvid u trenutačno stanje pročišćavanja i ispuštanja tehnoloških otpadnih voda svih triju gospodarskih subjekata.

Partnere u projektu, predstavnike općina Preko i Kali te komunalnih poduzeća, Krumpak je upoznao s činjenicom da prijavitelj projekta može biti isključivo javni isporučitelj vodnih usluga koji zadovoljava posebne uvjete tehničke opremljenosti i stručnosti zaposlenika te je istaknuo da trenutačne karakteristike isporučitelja na otoku ne zadovoljavaju taj kriterij. Stoga je predloženo udruživanje sadašnjih isporučitelja Otok Ugljan d.o.o. i Odvodnja Kali d.o.o., najkasnije do završetka realizacije radova, čime bi djelatnost javne vodoopskrbe i javne odvodnje na području aglomeracije iz obuhvata projekta u potpunosti preuzeo jedinstveni javni isporučitelj vodnih usluga.

Sljedeći korak u realizaciji projekta Aglomeracija Preko – Kali jest priprema elaborata procjene utjecaja na okoliš i nakon toga se radna verzija studije šalje u JASPERS (partnerstvo za tehničku pomoć u okviru kojeg djeluju tri partnera – Europska komisija, Europska investicijska banka i Europska banka za obnovu i razvoj) na kontrolu, a u tijeku je i uspostava kontakta s industrijskim potrošačima (Cromaris, Kali Tuna i Nauta Lamjana) da se vidi kakav je njihov stav o priključenju. Do kraja 2017. projekt se mora prijaviti, mora biti gotova dokumentacija, mora biti riješeno udruživanje komunalnih poduzeća i mora biti riješeno financiranje industrijskih potrošača, kazao je Bohatka.

Izgradnja preostalih faza odvodnje jedno je od vitalnih pitanja za sve otočne općine, pa načelnik Preka Karlo Novoselić nije krio zadovoljstvo dosad odrađenim poslom.

Vjerujemo da ćemo kroz idućih nekoliko mjeseci dobiti sve potrebne dozvole, kako bi do kraja 2017. godine mogli aplicirati na EU fondove za financiranje kompletnih radova. Od predviđenog iznosa od 156 milijuna kuna općine bi sufinancirale radove s udjelom od 8 posto što je prihvatljivo. Zahvaljujem našem Odjelu za EU fondove koji je odradio veliki posao u pripremi natječaja te direktoru tvrtke Otok Ugljan Branku Kolegi i njegovim suradnicima Mladenu Lucinu i Jeleni Uhodi koji su, kao službeni nositelji projekta Aglomeracija Preko – Kali, uložili ogromne napore da projektna dokumentacija bude pripremljena u zadanim rokovima, poručio je Novoselić. 

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA VRIJEDNA 2 MILIJUNA KUNA
 
Ukupna vrijednost prve faze projekta “Aglomeracija Preko – Kali – Otok Ugljan” iznosi 1,924 milijuna kuna bez PDV-a, od čega se 85 posto financira bespovratnim sredstvima iz Kohezijskog fonda Europske Unije, a s oko 180 tisuća kuna projekt će sufinancirati Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Nositelj projekta je Otok Ugljan d.o.o., komunalna tvrtka Općine Preko…
 
Kompletirali smo studijsku i projektnu dokumentaciju za dovršetak mreže sustava odvodnje u općinama Preko i Kali te ćemo, po dobivanju svih potrebnih dozvola i mišljenja nadležnih institucija, krajem 2017. godine aplicirati za sredstva kojima planiramo izgraditi sve preostale faze odvodnje. U Općini Kali uključen je sustav cijelog mjesta, a na području Općine Preko Podsustav 1 mreže odvodnje koji uključuje mjesta Preko, Ošljak, Poljana, Sutomišćica i Lukoran te preostale neprojektirane dionice Podsustava 2, koji uključuje sustav odvodnje mjesta Ugljan. Novost je da će se predviđeni samostalni sustav odvodnje Psihijatrijske bolnice Ugljan priključiti na javni sustav odvodnje mjesta Ugljan s pripadajućim zaseocima, otkrio je voditelj projekta Mladen Lucin, zamjenik direktora tvrtke Otok Ugljan.