Bespovratne potpore Zadarske županije za kulturu i sport

Bespovratne potpore Zadarske županije za kulturu i sport

PREKO – Zadarska županija objavila je 24. siječnja Javni poziv za sufinanciranje programa/projekata javnih potreba u kulturi i sportu za 2017. godinu. 

Pravo prijave projekta/programa imaju sve udruge čija je djelatnost iz područja kulture i sporta. Projekti/programi bit će razmatrani ako udruga udovoljava sljedećim uvjetima: 
– da je udruga upisana u Registar udruga odnosno drugi odgovarajući registar, 
– da je udruga upisana u Registar neprofitnih organizacija, 
– da je teritorijalni obuhvat djelatnosti i djelovanja udruge područje Zadarske županije ili da ostvaruje programe/projekte kojim se zadovoljavaju javne potrebe i interesi Županije,
– da statutom utvrđeni ciljevi i djelatnosti udruge nisu u suprotnosti s Ustavom ili zakonom, 
– da vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija,
– da je udruga ispunila obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o potporama iz proračuna Zadarske županije, 
– da je udruga ispunila sve obveze s osnova plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Zadarske županije,
– da je udruga sukladno članku 55. stavku 1. Zakona o udrugama (Narodne Novine broj: 74/14), uskladila statut sa Zakonom o udrugama i o tome podnijela zahtjev za upis promjena nadležnom uredu.

Potpore se odobravaju udrugama za programe i projekte od interesa za opće dobro u Zadarskoj županiji temeljem Odluke o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge iz sredstava proračuna Zadarske županije.

Sve pojedinosti Javnog poziva možete pročitati na mrežnim stranicama Zadarske županije