Za rad udruga Općina Preko osigurala 396.500 kuna

Za rad udruga Općina Preko osigurala 396.500 kuna

Općina Preko poziva udruge sa sjedištem na području općine i/ili koje provode program ili projekt na području Općine Preko, da se prijave za financijsku podršku programima, projektima i manifestacijama od interesa za opće dobro.

Udruge mogu prijaviti programe, projekte i manifestacije za područja sporta, kulture te zdravstva i socijalne skrbi.

Za prioritetno područje SPORT projekti i aktivnosti udruga koji se odnose na:
-poticanje i promicanje sporta kod djece i mladeži, osiguravanje uvjeta za provođenje treninga, organiziranje i provođenje natjecanja, te sportsko- rekreacijskim aktivnostima građana;
-podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga.

Za prioritetno područje KULTURA programi, projekti i manifestacije udruga koji se odnose na:
-promicanje nematerijalne kulturne baštine; organizaciju kulturnih, društvenih i tradicionalnih manifestacija, informativnu i izdavačku djelatnost
-podršku institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga.

Za Prioritetno područje: ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB projekti i aktivnosti udruga koji se odnose na:
-djecu i mlade
-starije osobe i palijativnu skrb
-osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju
-branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji te civilne stradalnike iz Domovinskog rata
-podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga

Ukupno planirana vrijednost javnog natječaja je 396.500 kuna, a planirana vrijednost javnog natječaja po područjima te najniži i najviši iznos sredstava po područjima i očekivani broj ugovora po područjima određuju se kako slijedi: SPORT – ukupno 181.000 kuna, najviši iznos 120.000 kuna, najniži iznos 3000 kuna; KULTURA – ukupno 186.500 kuna, najviši iznos 25.000kuna, najniži iznos 2000 kuna; ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB- ukupno 29.000 kuna, najviši iznos 15.000 kuna, najniži iznos 2000 kuna.

Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti jedan projekt ili program u okviru pojedinog prioritetnog područja na razdoblje provedbe do 31. prosinca 2022. godine.

Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima u papirnatom obliku koji se mogu preuzeti na mrežnim stranicama Općine Preko. Uz navedene obrasce, potrebno je priložiti i ostalu obveznu dokumentaciju navedenu u uputama za prijavitelje koje čine sastavni dio ovog javnog natječaja. Cjelokupna prijavna dokumentacija može se podnijeti i elektroničkim putem.

U potpunosti ispunjena, potpisana i ovjerena prijava u papirnatom obliku sa svim obveznim prilozima predaje se u zatvorenoj omotnici u pisarnici Općine Preko ili preporučenom pošiljkom na adresu:

Općina Preko,
Trg hrvatske nezavisnosti 2
23 273 Preko
„Javni natječaj za udruge – ne otvaraj”

do ponedjeljka, 11. ožujka 2022. u 15 sati, neovisno o načinu dostave.

Administrativnu provjeru pristiglih prijava provest će Povjerenstvo za administrativnu provjeru prijava, dok će ocjenu i procjenu prijave, u skladu s kriterijima definiranim uputama za prijavitelje, izvršiti Povjerenstvo za ocjenjivanje zaprimljenih prijava koje utvrđuje načelnik Općine Preko.

Prijave koje nisu dostavljene u roku i koje nisu sačinjene sukladno ovom javnom natječaju i uputama za prijavitelje neće se razmatrati.

S korisnicima kojima će biti odobrena financijska sredstva za projekte i programe u proračunu Općine Preko za 2022. godinu, Općina Preko će sklopiti ugovor o financijskoj potpori projektu/programu.

Prijavitelji koji su nezadovoljni odlukom o dodjeli financijskih sredstava imaju pravo podnijeti prigovor na odluku u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke. Prigovor ne odgađa izvršenje odluke i daljnju provedbu postupka po javnom natječaju.

Sva pitanja vezana uz ovaj javni natječaj mogu se postaviti elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: opcina-preko@zd.t-com.hr najkasnije 8 (osam) dana prije isteka roka za podnošenje prijave.

Dokumenti se mogu preuzeti na mrežnim stranicama Općine Preko.

Ilustracija udruge.gov.hr