Povećana količina vode po subvencioniranoj cijeni sa 45 na 85 m3

Povećana količina vode po subvencioniranoj cijeni sa 45 na 85 m3

U petak, 18. lipnja, u Hrvatskom saboru izglasan je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o otocima sa 104 glasa za i sedam suzdržanih.

Izmjene Zakona o otocima, između ostaloga, omogućuju da se otočanima poveća količina vode po subvencioniranoj cijeni sa 45 na 85 kubnih metara.

-Kako bi se žurno osigurale dodatne potrebne količine vode po subvencioniranoj cijeni za otočane s prebivalištem u otočnim naseljima ili dijelovima naselja koja nisu spojena na javnu vodoopskrbnu mrežu (voda se dostavlja autocisternom ili brodom vodonoscem), Vlada je donijela Uredbu o izmjeni Zakona o otocima koja je stupila na snagu 4. srpnja 2020., a da bi se ta mjera mogla i dalje provoditi u istom opsegu, bilo ju je potrebno urediti ovim zakonom. Riješili smo jedno od najvažnijih pitanja, a to je povećanje količine vode za stanovnike naših otoka, naglasila je ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Nataša Tramišak.

Prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o otocima utvrđeni su i problemi pri provođenju mjere povlaštenog prijevoza u javnom otočnom cestovnom prometu i potreba usklađenja s resornom zakonskom regulativom, kao i potreba usklađivanja pojedinih odredbi Zakona o otocima u odnosu na novi zakonski okvir o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske jer je utvrđena neusklađenost rezultirala nemogućnošću donošenja provedbenih propisa kao i određenih planskih i programskih dokumenata. Ovim se Zakonom također uređuje i provedba aktivnosti programa Hrvatski otočni proizvod.

Zakonom je uređeno sljedeće:

– ukida se ustrojavanje otočnih urbanih područja na temelju Zakona o otocima (ne postoji propisana osnova za izradu strategije otočnog urbanog područja i time definiranje strateških ciljeva otočnog urbanog područja; potrebe otočnih prioritetnih područja ugrađuju se u Nacionalni plan razvoja otoka i planove razvoja otoka)

– djelomično se mijenja sastav Otočnog vijeća (umjesto otočnih koordinatora daje se mogućnost uključivanja i drugih predstavnika regionalnih koordinatora)

– otočni projekti se vode u središnjem elektroničkom registru razvojnih projekata sukladno odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 123/17)

– djelomično se mijenjaju poslovi otočnih koordinatora (otočni koordinator obavlja upis otočnih razvojnih projekata od važnosti za obalno-otočnu jedinicu područne (regionalne) samouprave u središnji elektronički registar razvojnih projekata i koordinira upis otočnih razvojnih projekata od važnosti za jedinicu lokalne samouprave na otoku, ili od važnosti za otok sa specifičnim položajem, u središnji elektronički registar razvojnih projekata)

– mijenja se nadležnost nad donošenjem sadržaja planova razvoja otoka i način njihovog donošenja (plan razvoja otoka postaje obvezni sadržaj plana razvoja obalno-otočne jedinice područne (regionalne) samouprave koju donosi jedinica područne (regionalne) samouprave sukladno članku 23. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske)

– ukida se obveza donošenja Otočnog godišnjeg programa (mjere, aktivnosti i projekti za otoke biti će vidljive u provedbenim programima i proračunima tijela državne uprave i drugih javnopravnih tijela na godišnjoj razini, ne postoji daljnja potreba za propisivanjem obveze donošenja Otočnog godišnjeg programa. Ovime je izvršeno usklađivanje odredbi Zakona o otocima s odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske jer je njime propisano da Nacionalni plan sadržava posebne ciljeve povezane s proračunom te da predstavlja okvir za oblikovanje mjera, projekata i aktivnosti u provedbenim programima središnjih tijela državne uprave)

– propisuje se usklađenost razvojnih sporazuma sa strategijama i programima Republike Hrvatske i Europske unije u cilju davanja većih ovlasti jedinicama područne (regionalne) samouprave u upravljanju integriranim otočnim razvojem

– briše se odredba Zakona o otocima kojom se propisuje da Nacionalni plan razvoja otoka mora obuhvatiti sadržaj vezan za prometnu povezanost otoka na način koji je u suprotnosti sa svrhom i propisanim sadržajem kojeg takav dokument mora imati u skladu s odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske

– daje se ovlast ministarstvu nadležnom za promet i nadležnom tijelu jedinice područne (regionalne) samouprave za provedbu ostvarivanja prava na povlašteni prijevoz određenih kategorija otočnog stanovništva u okviru javne usluge cestovnog prijevoza na otocima

– daje se ovlast ministarstvu nadležnom za promet i nadležnom upravnom tijelu jedinice područne (regionalne) samouprave za provedbu ostvarivanja prava na novčanu naknadu za nadoknadu troškova vlastitog prijevoza za osobe s invaliditetom koje ne mogu koristiti javni otočni cestovni prijevoz

– prenose se odredbe Uredbe o izmjeni Zakona o otocima u ovaj Zakon u dijelu kojim je određena količina vode po subvencioniranoj cijeni

– dodatno se uređuje provedba ostvarivanja prava na vodu za ljudsku potrošnju po subvencioniranoj cijeni fizičkim i pravnim osobama koje obavljaju gospodarsku djelatnost u otočnim naseljima koja nisu spojena na vodoopskrbni sustav

– dodatno se uređuju odredbe vezane za program „Hrvatski otočni proizvod“ u smislu uvođenja upravnog postupka za dodjelu oznake „Hrvatski otočni proizvod“ i dodjelu bespovratnih financijskih sredstava za organizaciju manifestacija kojima se promovira „Hrvatski otočni proizvod“

– uvrštena je izmjena članka 37. Zakona o otocima u smislu propisivanja uvjeta i postupaka dodjele potpora male vrijednosti poslodavcima koji gospodarsku djelatnost obavljaju na otocima u svrhu očuvanja radnih mjesta i/ili pokretanja djelatnosti, kao i za novootvorena radna mjesta. Dodjela navedenih potpora provodit će se sukladno odredbama Zakona o općem upravnom postupku.