Raspisani natječaji za linije do Preka i Tkona

Raspisani natječaji za linije do Preka i Tkona

Agencija za obalni linijski pomorski promet objavila je natječaj za odabir brodara koji će pružati javnu uslugu javnog obalnog linijskog pomorskog prijevoza od 1. siječnja 2019. godine na neprofitabilnim državnim linijama kod kojih prosječni godišnji promet prelazi 300.000 putnika.

Riječ je o pet linija za koje je Europska komisija u srpnju ove godine zaključila da su hrvatski planovi o dodjeli 250 milijuna kuna (34 milijuna eura) spojivi s pravilima EU o državnim potporama, a tri su na zadarskom području:

– brodska linija 409 Preko – (Ošljak) – Zadar i obratno
– trajektna linija 431 Preko – (Ošljak) – Zadar/Gaženica i obratno
– trajektna linija 432 Tkon – Biograd i obratno

Javnom potporom pokrit će se razlika između prihoda od karata za trajekt te troška upravljanja i redovitog rada trajekata kako bi se stanovnicima otoka omogućilo da svaki dan idu na posao ili studij i kako bi se vozila i robu moglo prevoziti na otoke i s njih.

Komisija je zaključila da će ta državna potpora doprinositi povezivosti te socijalnom i gospodarskom razvoju tih otoka. Potpora je potrebna kako bi se promet na tim linijama osigurao s dostatnom učestalošću tijekom cijele godine jer prihodi od karata premašuju troškove rada trajekta samo na vrhuncu ljetne sezone.

Rok za dostavu ponuda je 9. studenoga, kada će biti otvaranje ponuda u prostorijama Agencije u Splitu.

Ugovori će se sklopiti na šest godina uz mogućnost produljenja na dodatne četiri godine za sve linije osim za liniju 409 Preko – (Ošljak) – Zadar i obratno, za čije se održavanje ugovor sklapa na tri godine uz mogućnost produljenja na dodatnih devet godina, odnosno od 1. siječnja 2019. do 31. prosinca 2021., uz mogućnost produljenja do 31. prosinca 2030. godine.