Prijavite programe, država osigurala novac za javne potrebe u kulturi

Prijavite programe, država osigurala novac za javne potrebe u kulturi

PREKO – Ministarstvo kulture objavilo je Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi RH za 2019. godinu, a prijave se mogu podnijeti od 16. srpnja do 17. rujna.

Pravo podnošenja prijave imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, udruge, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u kulturi, kao i pravne i fizičke osobe za potrebe zaštite i očuvanja kulturnih dobara i arheološke baštine.

U državnom proračunu Republike Hrvatske, navodi se u pozivu, osigurava se novac za javne potrebe u kulturi, a to su djelatnosti u kulturi, aktivnosti, manifestacije i projekti u kulturi od interesa za Republiku Hrvatsku.

Od interesa za Republiku Hrvatsku smatrat će se programi i projekti koji hrvatsku kulturu stavljaju u europski kontekst, promiču međukulturni dijalog, razvoj civilnoga društva, koji su stručno utemeljeni, visoke razine kvalitete, ekonomični, profilirani u odnosu na osnovnu djelatnost organizatora te oni koji se odvijaju kontinuirano.

U okviru Programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2019. godinu raspisat će se posebni javni pozivi za otkup knjiga za narodne knjižnice, poticanje književnoga stvaralaštva, dodjelu stimulacija za najbolja ostvarenja na području književnoga stvaralaštva, za programe promidžbe knjige i čitanja, poticanje glazbenoga i dramskoga stvaralaštva, poticanje stvaralaštva vizualnih umjetnika, poduzetništvo u kulturnim i kreativnim industrijama, program Ruksak (pun) kulture te za programe koji potiču razvoj publike u kulturi, a dinamika objave i rokovi za navedene posebne javne pozive bit će naknadno objavljeni,

Prijave na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi podnose se internetski na odgovarajućim obrascima (za svako programsko područje posebna prijavnica te za međunarodnu kulturnu suradnju za svaku zemlju posebna prijavnica) koji su dostupni na stranicama Ministarstva kulture.

Internetski popunjene prijavnice predlagatelji trebaju dostaviti potpisane u tiskanome obliku s obrazloženjem zahtjeva i svim prilozima na adresu Ministarstva kulture (Zagreb, Runjaninova 2), osim prijava za programe zaštite i očuvanja nepokretnih i pokretnih kulturnih dobara, zaštite i očuvanja nematerijalnih kulturnih dobara te zaštite i očuvanja arheološke baštine, koje se dostavljaju na adresu nadležnoga konzervatorskog odjela Ministarstva kulture.

Prijedlozi programa koji se odnose na međunarodnu kulturnu suradnju zbog posebne dinamike planiranja prijavljuju se u dva roka: od 16. srpnja do 17. rujna 2018. godine i od 1. veljače do 15. ožujka 2019. godine. Prijave za međunarodnu kulturu suradnju koje se ne dostave u navedenim rokovima, iznimno će se razmatrati samo ako je priložen dokaz o nemogućnosti prijave u jednom od naznačenih rokova.

Prijavnice koje ne ispunjavaju tražene uvjete sukladno uputama, koje nisu dostavljene u elektroničkome i tiskanome obliku u navedenome roku, koje nisu dostavljene na odgovarajućem obrascu i ispunjene na računalu, kojima nedostaje neki od obaveznih priloga te prijavnice korisnika koji nisu izvršili dosadašnje obveze prema Ministarstvu kulture neće se razmatrati niti uvrstiti u Program javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2019. godinu.