Zadarska županija sufinancira projekte udruga iz sektora poljoprivrede, ribarstva i zaštite životinja

Zadarska županija sufinancira projekte udruga iz sektora poljoprivrede, ribarstva i zaštite životinja

Upravni odjel za poljoprivredu, ribarstvo i EU fondove Zadarske županije objavio je Javni poziv udrugama za sufinanciranje projekata iz sektora poljoprivrede, ribarstva i zaštite životinja za 2024. godinu. Ukupna planirana vrijednost Javnog poziva je 15 tisuća eura, a prijave se podnose do 11. ožujka 2024. godine. Najmanji iznos traženih sredstava za financiranje projekta je tisuću eura, a najveći 3 tisuće eura.

“Ovim Javnim pozivom želi se dati financijska potpora udrugama za provedbu projekata iz sektora poljoprivrede, ribarstva i zaštite životinja. Udruge moraju djelovati na području Zadarske županije ili ostvariti projekte kojim se zadovoljavaju njezine javne potrebe i od interesa su za opće dobro. Želimo potaknuti rad na projektima postojećih i novih udruga i klastera, organizaciju edukacija, stručnih skupova i manifestacija kojima je cilj promocija poljoprivrednih i ribarskih proizvoda te zaštite životinja kao i provođenje mjera u cilju povećanja odgovornog ponašanja i zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih životinja”, istaknuo je resorni pročelnik Daniel Segarić dodajući da se udruge mogu javiti za sufinanciranje troškova koji se planiraju realizirati u razdoblju od 8. veljače do 31. prosinca 2024. godine.

Projekt udruge ne smije biti redovni program rada udruge (program financiranja članova), niti program koji je usmjeren prema zadovoljavanju temeljnih potreba poslovanja udruge. Prihvatljivi troškovi su, primjerice, troškovi osnivanja udruge/klastera, trošak pripreme projektne dokumentacije, trošak noćenja i kotizacije, trošak najma i nabave uredske opreme, trošak najma prostora za održavanje manifestacije, izrada i tisak promidžbenog materijala, trošak dizajna i izrade logotipa, izrada mrežne stranice i trošak oglašavanja, troškovi hrane, pića i režija te autorskih ugovora ili ugovora o djelu.

Prijava na Javni poziv obavlja se isključivo putem online sustava https://som-natjecaj.eu/.

Način prijave i registracije u SOM sustavu nalazi se u dokumentu Upute za korisnike SOM sustava koji je dostupan na mrežnoj stranici Zadarske županije.

Sve ostale informacije o ovom natječaju mogu se pronaći u Uputama za prijavitelje koje su dostupne na gore navedenoj internetskoj stranici, zajedno sa svom ostalom potrebnom dokumentacijom. Također, sva dokumentacija dostupna je i unutar SOM sustava. Dodatne informacije mogu se dobiti i u Upravnom odjelu za poljoprivredu, ribarstvo i EU fondove putem elektronske pošte: poljoprivreda@zadarska-zupanija.hr.