Za programe i projekte udruga Općina Preko osigurala 411.500 kuna

Za programe i projekte udruga Općina Preko osigurala 411.500 kuna

Općina Preko raspisala je natječaj za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro
koje provode udruge sa sjedištem na području općine.

Udruge mogu prijaviti programe, projekte i manifestacije za područja sporta, kulture i zdravstva i socijalne skrbi.

Vrijednost natječaja je 411.500 kuna, za sport je namijenjeno 166.000 kuna, za kulturu 211.500 kuna te za zdravstvo i socijalnu skrb 34.000 kuna.

Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti jedan projekt ili program za razdoblje provedbe do 31. prosinca 2019. godine.

Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima u papirnatom obliku koji se mogu preuzeti na mrežnim stranicama Općine Preko. Osim obrazaca, potrebno je priložiti i ostalu obveznu dokumentaciju navedenu u Uputama za prijavitelje koje čine sastavni dio ovog javnog natječaja.

Prijava sa svim obveznim prilozima predaje se u zatvorenoj omotnici u pisarnici Općine Preko ili preporučenom pošiljkom na adresu: Općina Preko, Trg hrvatske nezavisnosti 2, 23 273 Preko – “Javni natječaj za udruge – ne otvaraj” do četvrtka, 14. ožujka 2019. u 15 sati, neovisno o načinu dostave.

Prijave koje nisu dostavljene u roku i koje nisu sačinjene sukladno natječaju neće se razmatrati.

S korisnicima kojima će biti odobrena financijska sredstva za projekte i programe u proračunu Općine Preko za 2019. godinu, Općina Preko sklopit će ugovor o financijskoj potpori projektu/programu.

Prijavitelji koji su nezadovoljni odlukom o dodjeli financijskih sredstava imaju pravo podnijeti prigovor na odluku u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke. Prigovor ne odgađa izvršenje odluke i daljnju provedbu postupka po javnom natječaju.

Sva pitanja vezana uz ovaj javni natječaj mogu se postaviti elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: opcina-preko@zd.t-com.hr najkasnije 8 dana prije isteka roka za podnošenje prijave.