Obrazac za porez na nekretnine preuzmite na stranici Općine Preko

Obrazac za porez na nekretnine preuzmite na stranici Općine Preko

PREKO – Zakonom o lokalnim porezima ( Narodne novine 115/16 ) koji je stupio na snagu 1. siječnja 2017.godine, propisano je da se od 1.siječnja 2018. godine uvodi porez na nekretnine koji će u cijelosti zamijeniti komunalnu naknadu. 

Na temelju članka 33. Zakona o lokalnim porezima, porez na nekretnine obračunavati će se na ukupnu neto podnu površinu nekretnine (prostora koji je oporeziv), sukladno propisu o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine te stvarnu površinu zemljišta.

Budući da su jedinice lokalne samouprave obvezne ustrojiti i voditi evidenciju o nekretninama i poreznim obveznicima plaćanja poreza na nekretnine, potrebno je popuniti obrazac – Podaci o poreznom obvezniku.

Za svaku nekretninu potrebno ispuniti posebnu prijavu ako se ista nekretnina koristi za dvije ili više različitih namjena. Prijavu treba ispuniti za svaku namjenu posebno s naznakom površine koja se koristi za određenu namjenu.

Na temelju čl.59.Zakona, porezni obveznici mogu jedinicama lokalne samouprave dostaviti sve ili dio podataka koji se traže, ako njima ne raspolaže, odnosno, ako se oni bitno razlikuju usporedbom podataka jedinica lokalne samouprave i evidencija javnih tijela.

Ako porezni obveznik ne dostavi tražene podatke, porezna obveza će se utvrditi na osnovi podataka kojima raspolaže jedinica lokalne samouprave s najvišim koeficijentom za stanje i dob nekretnine.
 
Popunjeni obrazac možete dostaviti osobno, ili putem pošte najkasnije do 30. rujna 2017. godine, na slijedeću adresu:
 
Općina Preko
Trg hrvatske nezavisnosti 1
23273 Preko

OBRAZAC MOŽETE PREUZETI SLUŽBENOJ STRANICI OPĆINE PREKO