Do 2. ožujka prijave za trajnu obustavu ribolovne aktivnosti

Do 2. ožujka prijave za trajnu obustavu ribolovne aktivnosti

PREKO – Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Natječaj za provedbu mjere 1.1. “Trajna obustava ribolovne aktivnosti“, tzv. scraping.

Ribari koji namjeravaju trajno obustaviti svoju ribolovnu aktivnost i svoje brodove odluče uništiti ili prenamijeniti moći će se za mjeru “Trajna obustava ribolovne aktivnosti” prijaviti od 15. siječnja do 2. ožujka ove godine.
 
Predmet potpore je naknada vlasnicima ribarskog plovila koja obuhvaća jednokratna namjenska bespovratna novčana sredstava za trajnu obustavu ribolovne aktivnosti u skladu s nacionalnom shemom smanjenja ribolovnog napora koja je sastavni dio Plana prilagodbe ribolovnog napora. Trajna obustava ribolovne aktivnosti provodi se u segmentima gospodarskog ribolova na moru, i to u – ribolovu okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama i ribolovu pridnenim povlačnim mrežama – koćama. Trajna obustava ribolovne aktivnosti provodi se uništavanjem ili prenamjenom ribarskog plovila za, primjerice, turizam ili marikulturu.

Ukupna financijska sredstva za provedbu te mjere iznose 4,76 milijuna eura, od čega EU sudjeluje sa 3,57 milijuna eura iz Europskog fonda za ribarstvo, a preostalih 1,19 milijuna eura financira se iz državnog proračuna.
 
Pravilnikom su definirani uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore za trajnu obustavu ribolovnih aktivnosti, točnije dodjele naknade vlasnicima ribarskih plovila za trajno povlačenje iz ribolova uništavanjem plovila (scraping) ili prenamjenom u drugu djelatnost izvan ribolova. Podršku ribarima pružat će djelatnici Uprave ribarstva, u Zadru u Ulici Ivana Mažuranića 30 (kontakt osoba Filip Genda, tel:  023/309 822), radnim danima u razdoblju od 15. siječnja do 2. ožujka 2015. godine od 9 – 12 sati i 13 – 15 sati.

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere 1.1.“Trajna obustava ribolovnih aktivnosti” (“Narodne novine”, broj 151/2014) 

Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere 1.1. “Trajna obustava ribolovnih aktivnosti” (“Narodne novine”, broj 154/2014)